Kategoria

Mentoring

Czym jest mentoring? Inspirowanie i kierowanie

Inspirowanie Zadaniem mentora jest również inspirowanie swojego podopiecznego. Inspiracja w mentoringu ma charakter sugestii, ze swojej natury jest zatem bardziej dyrektywna niż kreatywna. Opiera się na wzorowaniu na sprawdzonych i wypróbowanych sposobach działania a nawet całych modelach postępowania, czyli strategiach. Tym bardziej mentora jest inspirujący im lepiej zna i rozpoznaje strategie sukcesu, których ma nauczyć […]

12

Czym jest mentoring? Relacja mistrz – uczeń

Relacja mistrz – uczeń Jeśli w coachingu partnerskim najbardziej podstawowym narzędziem zmiany jest sama relacja pomiędzy klientem i coachem (lub grupą i coachem), to w mentoringu podstawowym narzędziem jest wiedza, doświadczenie i dobre praktyki branży oraz samego mentora oraz wypracowane w toku rozwoju organizacji (branży klub dyscypliny) metody działania. Dyrektywność Mentor doświadczał wcześniej tego, czego […]

11

Czym jest mentoring? Mentee jako zawodnik

Mentee jako zawodnik Zawodnik, czyli mentee przed przystąpieniem do mentoringu powinien wiedzieć w jakiej dyscyplinie zgłasza się na „trening”. Oznacza to precyzyjnie określenie zarówno ram, w których będzie odbywał się mentoring jak i zakresu zadań, obowiązków i kompetencji, których będzie dotyczył. Po stronie mentee leży odpowiedzialność za przykładanie do się do ćwiczeń, po stronie mentora […]

gałąź

Czym jest mentoring? Procedury i proces

Mentoring i procedury Mentoring oparty jest na wykorzystaniu gotowych procedur wraz ze ściśle określoną metodą trenowania wcześniej nabytych umiejętności. Mentor, jako bardziej doświadczony zawodnik sportowy a teraz trener, pracownik, instruktor lub menedżer przekazuje osobie o mniejszym doświadczeniu (zawodnikowi, pracownikowi, kursantowi itp.) w jaki sposób ma skutecznie działać w danej dyscyplinie. Rezultatem jest uzyskanie wprawy, zdobycie […]

tort

Czym jest mentoring? Od wniosku do wyniku

Od wniosku do wyniku Najprostsza definicja mentoringu określa tę dyscyplinę jako uczenie, inspirowanie i zarządzenia procesem edukacji drugiej osoby mające na celu zwiększenie jej kompetencji i praktycznych umiejętność w sposób możliwy do zweryfikowania jako wyraźny postęp. Proces ten zaczyna się od analizy sytuacji wyjściowej i ustalenia co i z jakiego powodu ma zostać zmienione. To […]

narzędzia

Czym jest mentoring? Wybór: mentoring czy coaching

Wybór: mentoring czy coaching Podejście funkcjonalne Oprócz podejścia branżowego dobrym kryterium wyboru metody (coaching czy mentoring) jest kierowanie się czynnikami funkcjonalnymi. Możemy podzielić je na kilka grup funkcjonalnych i rozstrzygnąć w zależności od spodziewanych funkcji, które z nich mają być zrealizowane przy pomocy jakich działań edukacyjnych. Jak łatwo się do myśli nie zawsze i nie […]

Ślad

Czym jest mentoring? Mentoring a coaching

Coaching a mentoring Coaching narodził się w sporcie. Coaching i mentoring w obszarze treningowym mają podobne źródło i zbliżone modele postępowania. Nie przez przypadek trenerów sportowych nazywa się coachami. Konkretna dyscyplina sportowa rządzi się regułami, które należy respektować – są to kryteria. Z nich wynikają wskaźniki sukcesu, czyli odpowiedź jak dobrzy jesteśmy w danej dyscyplinie […]

lot

Czym jest mentoring? Zasoby

Zasoby Zasobem w mentoringu jest wszystko czym dysponuje mentor i mentee, co może zostać wykorzystane w procesie edukacji a następnie w toku samodzielnej pracy. Będą to elementy otoczenia, w którym działa mentee: poczynając od technologii, maszyn i sprzętu po przez wszystkie czynniki związane ze środowiskiem, w którym działa, aż do wiedzy natury psychologicznej dotyczącej konfliktów czy […]

kompetencje

Czym jest mentoring? Kompetencje

Mentoring, czyli trening kompetencji Wiedza i sukcesja Zadaniem mentoringu jest wyposażenie mentee (klienta) w potrzebną mu wiedzę i kompetencje konieczne do sprawnego działania w danej dziedzinie. Mentoring w warunkach polskich jest silnie związany z doświadczeniami konkretnej branży. Jednym z podstawowych elementów mentoringu jest przekazanie praktycznej wiedzy przez mentora swojemu mentee, często związanych z pełnioną przez […]

yamaha

Czym jest mentoring? Definicja

U kresu zimy rozpoczynam nowy cykl dotyczący mentoringu jako dyscypliny rozwojowej i edukacyjnej. Przedstawię w kilku artykułach jak rozumiemy to pojęcie w Instytucie Kognitywistyki a więc na skrzyżowaniu różnych dyscyplin naukowych i praktycznych jako ich synergię w działaniu. Zapraszam.